Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
Odesílatel Anna Francová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2020 18:16:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 k dotazům ze dne 12. 8. 2020

Dotaz č. 5.1:
Na základě vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 ze dne 31. 7. 2020 byl vypuštěn ze ZD bod 4.3.2, avšak toto znění zůstalo v nové Rámcové SoD – rovněž bod 4.3.2. Uchazeč tímto žádá zadavatele o vysvětlení, příp. uvedení obou dokumentů do souladu.

Odpověď:
V souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel vypouští bod 4.3.2 ze zadávacích podmínek a stejně tak i z rámcové smlouvy. Chybu v psaní v rámcové smlouvě tímto opravuje.

Skupina dotazů č. 5.2:
Zadavatel v bodu 3.3.1 ve spojení s bodem 4.3.1 zadávací dokumentace (obdobně body 3.3.1 a 4.3.1 rámcové smlouvy) nově stanovil u položky „Opravy spravovaného zařízení (VO a RVO)“, že „Základem pro ocenění prací budou ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok“.
Zadavatel učinil přílohou zadávací dokumentace přílohu č. 1.a, v rámci které požaduje po dodavatelích za účelem výpočtu nabídkové ceny uvedení jednotkových cen za provedení jednotlivých oprav. Shodná tabulka by měla tvořit přílohu č. 2 rámcové smlouvy.
Dle bodu 10.1. rámcové smlouvy o dílo platí, že „Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. Cena je stanovena na základě jednotkových ceníků, které jsou nedílnou součástí a přílohou této smlouvy (příloha č. 1 – tabulky č. 1, č. 2 a příloha č. 2). V případě oprav spravovaného zařízení (část 3.3.1 této smlouvy) a oprav kolektorů a technických chodeb (část 3.4.1 této smlouvy) se při ocenění prací vyjde z ceníků ÚRS platných pro daný kalendářní rok, v němž mají být tyto opravy provedeny.“
Žadateli není zcela zřejmé, jakým způsobem by tedy měly být stanovovány ceny za provedení příslušných oprav a z jakého důvodu zadavatel ustanovení o ocenění prací na základě ceníků URS do zadávací dokumentace a rámcové smlouvy doplnil, resp. jakou tyto práce mají souvislost s jednotkovými cenami dle přílohy č. 1.a zadávací dokumentace. V tomto ohledu považuje žadatel zadávací podmínky za nejasné a neurčité.
1. Žadatel žádá o vysvětlení, co je smyslem doplnění odkazu na ceník ÚRS do zadávacích podmínek a vazba tohoto odkazu na cenu poskytovaného plnění?
2. Jak se odkaz na ceník ÚRS má projevit při samotném stanovení ceny za poskytnuté plnění při samotné realizaci předmětu plnění? Bude rozhodná cena pro ocenění předmětu plnění uvedená v příloze smlouvy dle dodavateli doplněných jednotkových cen za konkrétní plnění (příloha č. 1.a zadávací dokumentace), nebo má být cena tohoto plnění vždy oceňována dle platného ceníku ÚRS bez ohledu na sjednané jednotkové ceny?
3. Pokud by mělo být jakékoli plnění oceňováno dle platného ceníku ÚRS a nikoli podle stanovených jednotkových cen, jaký je smysl uvedení jednotkových cen ze strany dodavatelů, když dané činnosti by měly být oceňovány na základě ceníku ÚRS?
4. Trvá zadavatel na provedené doplnění bodu 3.3.1 a 4.3.1 zadávací dokumentace a bodu 3.3.1, 4.3.1. a 10.1. rámcové smlouvy?

Odpověď:
V souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:

5.2.1 – 5.2.4
Zadavatel trvá na provedeném doplnění bodu 4.3.1 zadávací dokumentace. Ocenění dle ceníku cenové soustavy ÚRS se vztahuje na nespecifikované opravy kolektorů a technických chodeb (bod 4.3.1 zadávací dokumentace a smlouvy), které neobsahuje ceník oprav – tabulka č. 3, která je přílohou č. 1.a zadávací dokumentace.
Zadavatel netrvá na provedeném doplnění bodu 3.3.1 zadávací dokumentace. Ocenění dle ceníku cenové soustavy ÚRS se nevztahuje na opravy veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení (bod 3.3.1 zadávací dokumentace a smlouvy) specifikované v ceníku oprav – tabulce č. 3, která je přílohou č. 1.a zadávací dokumentace. Zadavatel mění bod 3.3.1 zadávací dokumentace a současně rámcové smlouvy o dílo tak, že odpovídá původnímu znění: „Tato část plnění zhotovitele zahrnuje činnost prováděnou na základě „pokynu“, jejíž cena je hrazena za skutečně provedenou práci.“
V souladu s touto změnou mění zadavatel čl. 10.1 smlouvy tak, že nově zní: „Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. Cena je stanovena na základě jednotkových ceníků, které jsou nedílnou součástí a přílohou této smlouvy (příloha č. 1 – tabulky č. 1, č. 2 a příloha č. 2). V případě oprav kolektorů a technických chodeb (část 3.4.1 této smlouvy) se při ocenění prací vyjde z ceníků ÚRS platných pro daný kalendářní rok, v němž mají být tyto opravy provedeny“.
Zadavatel vychází ze skutečnosti, že cenová soustava ÚRS představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice, která zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další informace. Databáze cenové soustavy ÚRS obsahuje velké množství položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. Zadavatel požaduje, aby ceny nabídnuté dodavateli za opravy vycházely z informací cenové soustavy ÚRS, tj. buď odpovídaly výši konkrétních odpovídajících položek nebo vycházely z metodiky stanovení výše ceny a zadavatel měl možnost ověřit jejich výši nebo určení ceny výpočtem.
Smyslem doplnění odkazu na ceník ÚRS do zadávacích podmínek je zajištění přiměřenosti odměny dodavatele za realizované opravy a vyšší kontrola zadavatele nad výší ceny plnění.
Rozhodná cena pro ocenění oprav veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení (bod 3.3.1) je uvedená v příloze 2 smlouvy (příloze 1.a zadávací dokumentace) dle dodavatelem doplněných jednotkových cen za konkrétní plnění. Opravy dle čl. 4.3.1 nejsou v zadávací dokumentaci specifikovány, potřeba jejich realizace se bude řešit ad hoc a dodavatel je zadavateli ocení individuálně dle aktuální hladiny cenové soustavy ÚRS.

Skupina dotazů č. 5.3:
Zadavatel učinil přílohou zadávací dokumentace nově přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel v bodu 12.5.2. zadávací dokumentace uvedl, že za účelem doložení nabídkové ceny „Kalkulaci nabídkové ceny dodavatel zároveň zpracuje oceněním jednotlivých položek jednotkových ceníků a ceníků za předpokládaný objem prací, které jsou přílohou č. 1 a 1.a této zadávací dokumentace – tabulky č. 1, č. 2 a č. 3. Takto zpracované ocenění jednotlivých prací a dodávek pro Zadavatelem vymezené množství bude tvořit tzv. položkový rozpočet. Položkový rozpočet bude tvořit přílohu smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel vytvořil vzor cenové kalkulace, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace, a účastník zadávacího řízení jej musí využít“.
V příloze č. 8 zadávací dokumentace jsou nově stanoveny předpokládané objemy požadovaného plnění, přičemž zadavatel u tabulky č. 1 a tabulky č. 2 (samostatně tvořící rovněž přílohu č. 1 zadávací dokumentace) stanovil předpokládané MĚSÍČNÍ objemy. V příloze č. 8 však nikterak zohledněna v rámci stanoveného položkového rozpočtu kalkulace nabídkové ceny u přílohy č. 1.a zadávací dokumentace. Navíc v příloze č. 1.a zadavatel stanovil ROČNÍ objemy bez uvedení položky s předpokládanou hodnotou plnění za 5 let pro účely výpočtu celkové nabídkové ceny, přičemž tuto hodnotu nemá žadatel kam doplnit obdobně, jako je tomu v příloze č. 8 u položek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou je povinen využít.
Zadavatel v bodu 12.5.1. zadávací dokumentace totiž stanovil požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, a to tak, že „Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní provedení veřejné zakázky (za všech 5 let) v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (Kč). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky (viz podrobněji bod 12.5.2 této zadávací dokumentace)“.
1. Pokud příloha č. 8 má sloužit jako položkový rozpočet a dokument pro výpočet nabídkové ceny, z jakého důvodu v příloze č. 8 zadávací dokumentace není zohledněna nabídková cena za položky uvedené v příloze č. 1.a zadávací dokumentace?
2. Chápe žadatel správně, že celková nabídková cena plnění má být stanovena jako součet položek dle přílohy č. 1 a č. 1.a zadávací dokumentace, stanovených za celých 5 let plnění veřejné zakázky (tj. u každé položky v případě přílohy č. 1 předpokládaný objem za měsíc uvedený v příloze č. 8 zadávací dokumentace x 12 x 5; a u přílohy č. 1.a předpokládaný objem za rok v této příloze uvedený x 5)?
3. Je rozdílné uvedení předpokládaných měsíčních objemů v příloze č. 8 zadávací dokumentace u jednotlivých položek, oproti předpokládaným ročním objemům v příloze 1.a zadávací dokumentace u jednotlivých položek záměrem zadavatele? Toto může být z pohledu dodavatelů matoucí.
4. Jelikož příloha č. 8 neobsahuje nabídkovou cenu za položky uvedené v příloze č. 1.a zadávací dokumentace, přičemž tato příloha neobsahuje řádek pro dopočítání nabídkové ceny za dobu 5 let plnění veřejné zakázky u předpokládaného objemu, mají dodavatelé tuto hodnotu uvést v samostatném dokumentu či zadavatel v tomto ohledu bude doplňovat přílohu č. 8 zadávací dokumentace, kterou dodavatelé musí dle zadavatele využít? Žádný dokument zadávací dokumentace totiž v tomto ohledu neobsahuje souhrn všech položek pro celkový výpočet nabídkové ceny, tj. položky dle přílohy č. 1 i přílohy č. 1.a zadávací dokumentace.
5. Trvá zadavatel s ohledem na shodnost příloh č. 1 a č. 8 zadávací dokumentace na tom, že dodavatelé mají uvádět shodné hodnoty do obou těchto příloh? Žadatel nepovažuje za účelné jednotlivé položky uvádět vícekrát.
Odpověď:
V souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:
5.3.1 Pro výpočet celkové nabídkové ceny v souladu s čl. 12.5.1 a 12.5.2 použije dodavatel údaje ze všech tří tabulek, tj. tabulky č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou č. 1 a 1.a zadávací dokumentace. Upravené tabulky, které jsou součástí přílohy č. 8, obsahují předpokládané objemy plnění. Tabulka č. 1.a již předpokládané objemy obsahovala před doplněním zadávací dokumentace a nebylo třeba ji upravovat. Je na dodavateli, aby zpracoval nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací.
5.3.2 Ano, žadatel chápe správně, že celková nabídková cena plnění má být stanovena jako součet položek dle přílohy č. 1 a č. 1.a zadávací dokumentace, stanovených za celých 5 let plnění veřejné zakázky (tj. u každé položky v případě přílohy č. 1 předpokládaný objem za měsíc uvedený v příloze č. 8 zadávací dokumentace x 12 x 5; a u přílohy č. 1.a předpokládaný objem za rok v této příloze uvedený x 5).
5.3.3 Příloha č. 1 uvádí měsíční objemy, které budou v souladu s čl. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 a 7.2 rámcové smlouvy o dílo podkladem pro fakturaci plnění dodavatele dle uzavřené smlouvy o dílo.
Na rozdíl od těchto položek budou opravy v souladu s čl. 3.3 a 4.3 rámcové smlouvy o dílo fakturovány dle skutečně realizovaného plnění. Předpokládané roční objemy uvedené v příloze 1.a zadávací dokumentace jsou údaje odpovídající statistice zadavatele a jsou směrodatné pro určení nabídkové ceny a vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů.
5.3.4 Dodavatel může nabídkovou cenu vypočítat libovolně, je oprávněn doplnit výpočet do přílohy č. 8 dle vlastního uvážení. Pro zadavatele pak bude jednodušší kontrola výpočtu nabídkové ceny a odhalení případné početní chyby. Zadavatel již přílohu č. 8 zadávací dokumentace doplňovat nebude a ponechává způsob výpočtu a doplnění na úvaze dodavatele.
5.3.5 Ano, zadavatel trvá na vyplnění obou příloh. Příloha č. 1 je součástí rámcové smlouvy o dílo, kterou dodavatel s nabídkou předkládá v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace. Duplicitní uvedení údajů slouží i pro rámcovou kontrolu správnosti nabídky zadavatelem.

Skupina dotazů č. 5.4:
Zadavatel v bodu 10.5. zadávací dokumentace stanovil, že „Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit zadavateli seznam poddodavatelů, uvedený v příloze č. 5 této zadávací dokumentace, pokud jsou mu tito známi, a uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky poddodavateli, doloží ve své nabídce písemné prohlášení s uvedením této skutečnosti“.
Žadatel primárně poukazuje na to, že seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace, což však žadatel považuje za překlep.
V rámci přílohy č. 6 však zadavatel požaduje po dodavatelích uvést jednak „Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli“, jednak „Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)“.
Žadateli není zřejmé, k jakým účelům zadavatel vyžaduje vyplnění položky „Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)“. Žadateli ostatně ani není zřejmé, jaké údaje by měl do této kolonky vyplňovat. Cena hrazená poddodavateli může být ostatně zcela odlišná oproti nabídkovým cenám. Navíc v rámci zadávacího řízení jsou vyplňovány toliko jednotkové ceny s dopočítáním toliko předpokládaného objemu služeb (měsíčního, resp. ročního). Dodavatelé s ohledem na stanovený předpokládaný rozsah tedy nemohou dopředu vědět, jakou částku svým poddodavatelům v souvislosti v plněním veřejné zakázky zaplatí.
Žadatel v této souvislosti poukazuje na to, že dle ustanovení § 105 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Žadatel má s ohledem na citované zákonné ustanovení ostatně i za to, že požadavek zadavatele na doplnění „Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)“ je nejen nejasný, ale navíc v rozporu se ZZVZ.
1. Trvá zadavatel na uvedeném požadavku na vyplnění položky „Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)“?
2. Pokud zadavatel na svém požadavku trvá, pak žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti tohoto požadavku zadavatele a jakým způsobem si zadavatel představuje vyplnění této položky?
Odpověď:
V souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025“ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Zadavatel netrvá na uvedeném požadavku na vyplnění položky „Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)“. Smyslem uvedení hodnoty plnění, která je ocenitelná v souladu s nabídkou, je, aby zadavatel měl informace o rozsahu plnění dílčí části poddodavatelem namísto dodavatele. Vyplnění tohoto sloupce je nepovinné.


Frank Bold Advokáti, s.r.o.
v.z. Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5_14-08-20.pdf (129.79 KB)
- zadávací dokumentace VZ po úpravě 14-08-20.pdf (548.23 KB)
- Příloha č. 2 ZD _Rámcová smlouva o dílo-VO-2021-2025-po úpravě 14-08-20.docx (79.42 KB)