Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
Odesílatel Anna Francová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2020 10:18:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek.
Toto vysvětlení zcela odpovídá vysvětlení uveřejněnému v Úředním věstníku Evropské unie pod Evidenčním číslem formuláře F2020-021250 a vysvětlení poskytnutému registrovaným dodavatelům dne 18. 6. 2020:
Zadavatel požaduje, aby uchazeči nabídli u položky „3.1.2 jednání s orgány Policie ČR při nahlašování škod na zařízení“ cenu za úkon, tj. 1 událost. Pro potřeby hodnocení nabídkové ceny počítá zadavatel s četností 1 událost v 1 měsíci. Tak budou všechny nabídky srovnatelné.
Dle evidence zadavatele bylo v roce 2019 realizováno necelých 50 oprav, u nichž bylo třeba hlásit škodu PČR, od začátku roku 2020 doposud necelých 20 takových oprav.

Zadavatel považuje za dílčí části plnění všechny služby popsané v částech 2.1, 3, 4 – 7 zadávací dokumentace a podobně v čl. 2.6, čl. 3 – čl. 7 rámcové smlouvy. Na specifikované dílčí části plnění odkazují i jednotlivé položky jednotkových ceníků.
Zadavatel již v předchozím vysvětlení uvedl, že uchazeč zpracuje samostatný list s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz i bod 10. doporučeného členění nabídky uvedeného v čl. 12.1 zadávací dokumentace).

Bod 12.5.4 zadávací dokumentace obsahuje překlep, v jehož důsledku není částka uvedena kompletně. Správná výše částky je „5 900 000 Kč bez DPH ročně“. Opravené celé znění prvního odstavce bodu 12.5.4 ZD zní: „Mimořádně nízkou nabídkovou cenou se podle § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ rozumí nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pro účely tohoto zadávacího řízení bude zadavatel pokládat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu v souladu s § 113 odst. 2 písm. b) ZZVZ takovou celkovou nabídkovou cenu, která bude činit méně než 70 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo její dílčí části dle samostatných ceníků. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považuje zadavatel i nabídku, ve které dodavatel nabídne realizovat správu a běžnou údržbu veřejného osvětlení (bez započtení vandalismu, živelných pohrom nebo nehod) za méně než 5 900 000 Kč bez DPH ročně.“

Zadavatel bude mimořádně nízkou nabídkovou cenu posuzovat ve vztahu ke každé položce nabídky uchazeče i jako celek.

Podrobnější odůvodnění je uvedeno v přiloženém dokumentu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
v.z. Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka


Přílohy
- Vysvětlení ZD_18-06-20.pdf (112.19 KB)